Projecten1 - V&S Advies
15647
page-template-default,page,page-id-15647,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Projecten

Een greep uit onze projecten die recentelijk zijn uitgevoerd of nog in uitvoering zijn.

Wilt u meer informatie over een project of contact met één of meerdere opdrachtgevers dan kunt u ons hiervoor benaderen via info@vsadvies.nl

 

Wegenleggers in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn steeds meer gemeenten die merken dat ze geen actuele informatie meer hebben over de openbare status van de wegen en de afspraken over onderhoudsverplichtingen. Een aantal gemeenten heeft daarom besloten de wegenlegger te herzien. Ook gemeentelijke herindeling is een reden om de legger te herzien. De Provincie vindt dit een goede ontwikkeling en wil binnengekomen leggers binnen een redelijke termijn daadwerkelijk vaststellen. Omdat deze vaststellingsprocedure al langere tijd niet meer is uitgevoerd binnen de Provincie hebben zij V&S Advies gevraagd deze vaststellingen te begeleiden. V&S Advies stelt daarbij op basis van ervaring de documenten en brieven op en beoordeelt de adviezen over de zienswijzen. Concreet heeft dit er toe geleid dat voor het eerst in 15 jaar weer een wegenlegger in deze provincie is vastgesteld.

 

Wegenlegger gemeente Dronten

In de jaren ’80 van de vorige eeuw kregen de gemeenten in Flevoland het onderhoud en eigendom van de wegen overgedragen van de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Op dat moment een strak wegenpatroon waarbij duidelijk was vastgelegd wie welke verplichting had. Op dat moment was er geen behoefte aan een wegenlegger. In de loop van de jaren is het gebied verder ontwikkeld, hebben onderhoudsoverdrachten plaatsgevonden en zijn recreatieve fietspaden en voorzieningen aangelegd. Daarmee is ook de onduidelijkheid toegenomen over de onderlinge onderhoudsverplichtingen en de openbare status van wegen en fietspaden. De gemeente Dronten heeft besloten om de wegenlegger te herzien. Er is een digitale legger opgebouwd, gebaseerd op de BGT welke uiteindelijk door de provincie Flevoland is vastgesteld. De totale opmaak en de vaststellingsprocedure is begeleid door V&S Advies.

 

Wegenlegger gemeente Bergen (L)

Door nieuwe straatnaamgeving, wijzigingen in het wegenpatroon, wijzigingen in verhardingen, wijzigingen in onderhoudsverplichtingen etc. heeft de gemeente Bergen besloten haar wegenlegger uit 1986 opnieuw op te maken en te laten vaststellen zodat weer wordt voldaan aan de Wegenwet. V&S Advies heeft het gehele traject, van archiefonderzoek tot begeleiding van de vaststellingsprocedure, voor de gemeente uitgevoerd.

 

Groenbeheerplan gemeente Kapelle

O.a. nieuwe areaalgegevens (omvormingen, uit- en inbreidingen), nieuwe beheer en onderhoud technieken en een volledige VTA-plus inventarisatie van de bomen hebben geleid tot het “Groenbeheerplan 2017-2021” voor de gemeente Kapelle. Inzicht in o.a. actuele gegevens op het gebied van hoeveelheden, maatregelpakketten en kosten geeft de gemeente weer een ondersteunend instrument voor de komende jaren.

 

Wegenlegger gemeente Oss

Gemeentelijke herindeling, ruilverkavelingen en verouderde wegenleggers hebben de gemeente Oss doen besluiten de wegenlegger opnieuw op te maken en vast te stellen. Als referentie voor de plaatsing van de wegassen wordt de BGT gebruikt. De wegnummers zijn gekoppeld aan de BAG. Door de digitale opbouw kan de wegenlegger middels shape-bestanden digitaal worden ontsloten. Bij opmaak van de legger is gebleken dat sommige wegen geen functie meer hebben. V&S Advies heeft over deze wegen een advies uitgebracht en de onttrekkingsprocedure voorbereid. Voor enkele nieuw aangelegde fietspaden is eveneens een bestemmingsprocedure voorbereid.

 

Wegenlegger gemeente Oldebroek

Om te voorkomen dat vragen over openbaarheid en onderhoudsplicht niet meer kunnen worden beantwoord, is het noodzakelijk de wegenlegger te actualiseren en vast te stellen. Met de nieuwe wegenlegger heeft de gemeente Oldebroek weer een betrouwbare basis die kan dienen voor het nemen van verkeers- en andere maatregelen. Bijkomend voordeel is dat de gemeente qua wegenlegger hiermee is voorbereid op de nieuwe Omgevingswet met toegankelijke en actuele openbare data.

 

 

Implementatie proces legger

Het Waterschap Zuiderzeeland heeft V&S Advies gevraagd om de implementatie, begeleiding en borging van het proces tot wijziging en actualisatie van de legger nader uit te werken. Het resultaat moet een duidelijk en in de praktijk werkzaam proces zijn dat erop is gericht om de legger actueel en volledig te maken en te houden en om de juridische status van de gegevens te borgen.

 

 

Gemeente Borne: Transitie gegevensbeheer

De gemeente Borne heeft als regie-organisatie het beheer en onderhoud van de openbare ruimte al enige tijd volledig uitbesteed. Eén van de volgende stappen in het proces als regie voerende gemeente is het gefaseerd uitbesteden van het gegevensbeheer. In eerste instantie gaat het daarbij om  de BGT en de beheersystemen voor Wegen en Groen. V&S Advies verleent ondersteuning en begeleiding in het transitie-proces.

 

Overige werkzaamheden

Voor diverse gemeenten, instellingen, bedrijven en particulieren heeft V&S Advies geadviseerd over:

  • Beoordeling van zienswijzen;
  • Bepalen van de openbare status (o.b.v. Wegenwet);
  • Voorbereiden van onttrekkings- en bestemmingsbesluiten;
  • Jaarlijks bijwerken van de wegenlegger;
  • Opstellen van maatregelpakketten ten behoeve van het groenbeheer