Projecten

Een greep uit onze projecten die recentelijk zijn uitgevoerd of nog in uitvoering zijn.

Wilt u meer informatie over een project of contact met één of meerdere opdrachtgevers dan kunt u ons hiervoor benaderen via info@vsadvies.nl

 


 

Wegenleggers gemeente Heemskerk en Beverwijk

De Noord-Hollandse gemeenten Heemskerk en Beverwijk hebben besloten om de wegenlegger ter herzien en te digitaliseren. Beide gemeenten hebben ons bureau gevraagd deze werkzaamheden uit te voeren. Naar verwachting kan in 2023, onder begeleiding van ons bureau de vaststellingsprocedure worden opgestart.

Beide gemeenten beschikken hiermee weer over actuele informatie over de openbare status van de wegen en de bijbehorende onderhoudsverplichtingen. Vragen over toegankelijkheid en discussies over afsluitingen van wegen kunnen met deze actuele wegenlegger eenvoudig worden opgelost. Door de open data waarin de wegenlegger is opgebouwd kan de digitale ontsluiting in vrijwel elke gewenste omgeving binnen de gemeente plaatsvinden.

 

 

Gemeente Westerveld

 De gemeente Westerveld in Drenthe is ontstaan uit de voormalige gemeenten Havelte. Dwingeloo, Vledder en Diever. Met een oppervlakte van 283 km2 en slechts 20.000 inwoners een relatief dunbevolkte gemeente maar wel met ca. 600 km. openbare weg.

V&S Advies heeft de gemeente voorzien van een actuele en digitale wegenlegger. Het was een mooie, intensieve en uitdagende opdracht om alle openbare wegen en bijbehorende onderhoudsplicht goed in beeld te brengen.

 

 

Vaststellen wegenlegger / vaststellen komgrenzen
Voor de gemeenten Gulpen-Wittem en Nijkerk is V&S Advies bezig met herziening van de wegenlegger. Voor herziening is een actueel komgrenzenbesluit noodzakelijk. In beide gemeenten heeft V&S Advies het proces begeleid en voorbereid om te komen tot een nieuw komgrenzenbesluit waarbij rekening is gehouden met zoveel mogelijk afstemming van komgrenzen op basis van verschillende wetten.

 

 

Wegenlegger gemeente Kaag en Braassem

Door de samenvoeging van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude in 2009 is de gemeente Kaag en Braassem ontstaan. Door de genoemde samenvoeging en de leeftijd van de “oude” wegenleggers werd het tijd de wegenlegger te actualiseren en digitaliseren. In 2017 / 2018 is door V&S Advies, in samenwerking met de gemeente, een nieuwe wegenlegger opgesteld. Naast het leveren van analoge exemplaren is de wegenlegger ook digitaal aangeleverd zodat de gemeente de gewenste aansluitingen met (beheer)systemen tot stand kan brengen. Het ontsluiten van de wegenlegger als “omgevingsdocument” in een front-office toepassing behoort eveneens  tot de mogelijkheden. De gemeente Kaag en Braassem bestaat uit de kernen Oud- en Nieuwe Wetering, Roelofarendsveen, Leimuiden, Bilderdam, Rijnsaterwoude, Woubrugge, Hoogmade, Rijpwetering, Oud Ade en Kaag.

 

Wegenlegger gemeente Gennep

Door mutaties die in de loop van de tijd zijn ontstaan heeft de Limburgse gemeente Gennep besloten haar wegenlegger te actualiseren. O.a. door zandwinning zijn wegen of gedeeltes van wegen onttrokken aan de openbaarheid. Samen met de overige mutaties was dit aanleiding om V&S Advies te vragen de wegenlegger te herzien en opnieuw vast te laten stellen. Zowel de vaststelling van de komgrenzen als het op- en vaststellen van de wegenlegger is door V&S Advies begeleid.

 

 

Wegenlegger gemeente De Bilt

V&S Advies heeft voor de gemeente De Bilt in 2018/2019 twee vigerende wegenleggers samengevoegd en geactualiseerd. Het gaat daarbij om ruim 128 km. aan wegen buiten de bebouwde kommen, inclusief Rijkswegen, Provinciale wegen en de aanliggende fietspaden. De huidige gemeente De Bilt is op 1 januari 2001 ontstaan uit een samenvoeging van de gemeente De Bilt (De Bilt en Bilthoven) en de voormalige gemeente Maartensdijk (MaartensdijkWestbroekHollandsche Rading en Groenekan). Naast de uitvoering van de opmaak van de wegenlegger en begeleiding van de ter inzage legging heeft V&S Advies het overleg begeleid met de provincie Utrecht voor vaststelling van de komgrenzen en het indienen van de stukken voor vaststelling. De gemeente De Bilt beschikt nu over een digitale wegenlegger die makkelijk voor iedereen is te ontsluiten..

 

Wegenleggers in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn steeds meer gemeenten die merken dat ze geen actuele informatie meer hebben over de openbare status van de wegen en de afspraken over onderhoudsverplichtingen. Een aantal gemeenten heeft daarom besloten de wegenlegger te herzien. Ook gemeentelijke herindeling is een reden om de legger te herzien. De Provincie vindt dit een goede ontwikkeling en wil binnengekomen leggers binnen een redelijke termijn daadwerkelijk vaststellen. Omdat deze vaststellingsprocedure al langere tijd niet meer is uitgevoerd binnen de Provincie hebben zij V&S Advies gevraagd deze vaststellingen te begeleiden. V&S Advies stelt daarbij op basis van ervaring de documenten en brieven op en beoordeelt de adviezen over de zienswijzen. Concreet heeft dit er toe geleid dat voor het eerst in 15 jaar weer een wegenlegger in deze provincie is vastgesteld.

 

Wegenlegger gemeente Dronten

In de jaren ’80 van de vorige eeuw kregen de gemeenten in Flevoland het onderhoud en eigendom van de wegen overgedragen van de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Op dat moment een strak wegenpatroon waarbij duidelijk was vastgelegd wie welke verplichting had. Op dat moment was er geen behoefte aan een wegenlegger. In de loop van de jaren is het gebied verder ontwikkeld, hebben onderhoudsoverdrachten plaatsgevonden en zijn recreatieve fietspaden en voorzieningen aangelegd. Daarmee is ook de onduidelijkheid toegenomen over de onderlinge onderhoudsverplichtingen en de openbare status van wegen en fietspaden. De gemeente Dronten heeft besloten om de wegenlegger te herzien. Er is een digitale legger opgebouwd, gebaseerd op de BGT welke uiteindelijk door de provincie Flevoland is vastgesteld. De totale opmaak en de vaststellingsprocedure is begeleid door V&S Advies.

 

Wegenlegger gemeente Bergen (L)

Door nieuwe straatnaamgeving, wijzigingen in het wegenpatroon, wijzigingen in verhardingen, wijzigingen in onderhoudsverplichtingen etc. heeft de gemeente Bergen besloten haar wegenlegger uit 1986 opnieuw op te maken en te laten vaststellen zodat weer wordt voldaan aan de Wegenwet. V&S Advies heeft het gehele traject, van archiefonderzoek tot begeleiding van de vaststellingsprocedure, voor de gemeente uitgevoerd.

 

 

Groenbeheerplan gemeente Kapelle

O.a. nieuwe areaalgegevens (omvormingen, uit- en inbreidingen), nieuwe beheer en onderhoud technieken en een volledige VTA-plus inventarisatie van de bomen hebben geleid tot het “Groenbeheerplan 2017-2021” voor de gemeente Kapelle. Inzicht in o.a. actuele gegevens op het gebied van hoeveelheden, maatregelpakketten en kosten geeft de gemeente weer een ondersteunend instrument voor de komende jaren.

 

 

Wegenlegger gemeente Oss

Gemeentelijke herindeling, ruilverkavelingen en verouderde wegenleggers hebben de gemeente Oss doen besluiten de wegenlegger opnieuw op te maken en vast te stellen. Als referentie voor de plaatsing van de wegassen wordt de BGT gebruikt. De wegnummers zijn gekoppeld aan de BAG. Door de digitale opbouw kan de wegenlegger middels shape-bestanden digitaal worden ontsloten. Bij opmaak van de legger is gebleken dat sommige wegen geen functie meer hebben. V&S Advies heeft over deze wegen een advies uitgebracht en de onttrekkingsprocedure voorbereid. Voor enkele nieuw aangelegde fietspaden is eveneens een bestemmingsprocedure voorbereid.

 

Wegenlegger gemeente Oldebroek

Om te voorkomen dat vragen over openbaarheid en onderhoudsplicht niet meer kunnen worden beantwoord, is het noodzakelijk de wegenlegger te actualiseren en vast te stellen. Met de nieuwe wegenlegger heeft de gemeente Oldebroek weer een betrouwbare basis die kan dienen voor het nemen van verkeers- en andere maatregelen. Bijkomend voordeel is dat de gemeente qua wegenlegger hiermee is voorbereid op de nieuwe Omgevingswet met toegankelijke en actuele openbare data.

 

 

Implementatie proces legger

Het Waterschap Zuiderzeeland heeft V&S Advies gevraagd om de implementatie, begeleiding en borging van het proces tot wijziging en actualisatie van de legger nader uit te werken. Het resultaat moet een duidelijk en in de praktijk werkzaam proces zijn dat erop is gericht om de legger actueel en volledig te maken en te houden en om de juridische status van de gegevens te borgen.

 

Gemeente Borne: Transitie gegevensbeheer

De gemeente Borne heeft als regie-organisatie het beheer en onderhoud van de openbare ruimte al enige tijd volledig uitbesteed. Eén van de volgende stappen in het proces als regie voerende gemeente is het gefaseerd uitbesteden van het gegevensbeheer. In eerste instantie gaat het daarbij om  de BGT en de beheersystemen voor Wegen en Groen. V&S Advies verleent ondersteuning en begeleiding in het transitie-proces.

Overige werkzaamheden

Voor diverse gemeenten, instellingen, bedrijven en particulieren heeft V&S Advies geadviseerd over:

    • Beoordeling van zienswijzen;
    • Bepalen van de openbare status (o.b.v. Wegenwet);
    • Voorbereiden van onttrekkings- en bestemmingsbesluiten;
    • Jaarlijks bijwerken van de wegenlegger;
  • Opstellen van maatregelpakketten ten behoeve van het groenbeheer